ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Използването на този уебсайт („Уебсайтът“) е предмет на условията за използване, описани по-долу („Общи условия“). Използването на Уебсайта предполага познаване и приемане на Общите условия. При всяко позоваване на „Фризомат“, същото се отнася до дружеството „Frisomat N.V.“, неговите филиали, акционери, служители, директори, сътрудници, работници и представители.  
 
Информация 
Информацията на Уебсайта („Съдържанието“) е предназначена за клиентите на Фризомат по целия свят, но може да не е приложима в някои държави. Въпреки че са положени максимални усилия за създаването на Уебсайта с дължимата грижа, не може да се изключи, че определена част от Съдържанието е остаряла, непълна или невярна по друг начин. В резултат на това Фризомат не дава никаква гаранция – изрично или косвено – относно пълнотата и точността на Съдържанието или неговата пригодност за конкретна цел.  
Фризомат си запазва правото да извършва промени и подобрения на Уебсайта по своя преценка, без да обявява същите. Моля, свържете се с Вашия клон на Фризомат за актуалните спецификации на продуктите във Вашата държава. 
 
Отговорност 
Фризомат не носи отговорност за загуби или щети, възникнали или произтичащи от прякото или непрякото използване на Уебсайта или доверието в Съдържанието, дори ако е била предоставена или получена информация (предварително), че е възможно възникването на такива загуби или щети. Следователно използването на Уебсайта, Съдържанието или уебсайтовете, свързани с Уебсайта, е изцяло на Ваш собствен риск. 
Фризомат не носи отговорност за евентуалното наличие на вируси на Уебсайта, въпреки че е предприела всички възможни мерки за предотвратяването им.  
 
Обезщетение 
С настоящото се съгласявате да обезщетите Frisomat N.V. и да я предпазите от всякакви загуби, разноски или щети (включително допустими съдебни такси, хонорари на експерти и други допустими разходи за съдебни производства), понесени или направени от Frisomat N.V.: а) произтичащи пряко или непряко от; б) възникнали пряко или непряко в резултат на; или в) свързани по какъвто и да е начин с претенции, искания или действия, основани на Вашето използване или във връзка с Уебсайта или Съдържанието, или нарушаване на Общите условия от Ваша страна. 
 
Права върху интелектуалната собственост 
Определено Съдържание е защитено с авторски права. Не получавате никакви права върху интелектуалната собственост, свързани с Уебсайта и/или Съдържанието. 
 
Връзки към други уебсайтове 
Уебсайтът съдържа връзки към други уебсайтове. Интегрирането на връзки към други уебсайтове не означава само по себе си сътрудничество, партньорство или връзки с тези уебсайтове или тяхното съдържание, нито одобрение на тези уебсайтове или тяхното съдържание. Frisomat N.V. не гарантира пълнотата или точността на съдържанието, както и достъпността на тези уебсайтове. Ако желаете да създадете връзки от Вашия уебсайт към настоящия Уебсайт, моля, свържете се с нас преди да го направите. 
 
Имате ли въпроси? 
Ако имате въпроси относно нашите Общи условия, Политика за поверителност или Политика за използване на „бисквитки“, ще се радваме да Ви отговорим. Можете да се свържете с нас по имейл, по пощата или по телефона, като използвате данните за контакт по-долу. 
 
Нашите данни за контакт: 
Фризомат ООД 
Околовръстен път № 262 
1715 София 
България 
+359 888 55 66 50 
[email protected]