Политика за поверителност

1. КОИ СМЕ НИЕ
„Ние“, „ни/нас“ или „наш(а/о/и)“ се отнася до дружеството „Фризомат“, със седалище Околовръстен път км 41 + 194, 1715 София и с ЕИК: 831356988. Считани сме за администратор на данни по отношение на личните данни, които събираме в контекста на използването на нашия уебсайт от Ваша страна.   
Настоящата Политика за поверителност има за цел единствено да Ви предостави информация за обработването на лични данни в контекста на нашия уебсайт. За обработването на лични данни в контекста на нашите услуги Ви препращаме към съществуващите споразумения или договор(и), които уреждат този въпрос.  
Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. За целта разработихме настоящата Политика за поверителност, за да Ви предоставим повече информация относно събирането, предаването, прехвърлянето и използването („обработването“) на личните данни, които споделяте с нас, както и да Ви дадем повече информация за Вашите права. Затова Ви молим да се запознаете подробно с настоящата Политика за поверителност.  
Ако имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика за поверителност или обработването на Вашите лични данни, или ако желаете да подадете искане в съответствие с чл. 4, моля, свържете се с нас по един от следните начини: 
(a) По електронната поща: [email protected]  
(b) По пощата: Околовръстен път 262, 1715 София, България 
Настоящата Политика за поверителност е актуализирана на 01/08/2023.

2. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ И СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 
„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификатор (като име, идентификационен номер, данни за местонахождение и др.). 
Личните данни, които събираме, се събират за следните цели: 
(a)Ако използвате формуляра за контакт на нашия уебсайт, ние използваме Вашите лични данни, за да отговорим на Вашата заявка по имейл, WhatsApp или телефон.  
(b) Обработваме Вашите данни с цел управление на нашата клиентска база данни.
(c)Ако се абонирате за нашия бюлетин, ще използваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпращаме нашите бюлетини. 
(d) Ако подадете запитване за оферта, Вашите данни за контакт ще бъдат използвани за изготвяне на оферта и за връзка с Вас.  
(e) Обработваме Вашите лични данни с цел поддръжка на уебсайта и подобряване на Вашето потребителско изживяване. Тази цел обхваща наблюдение на безопасността, достъпността, (ефективността), възможностите и състоянието на нашия уебсайт. 
(f) Ако е необходимо, обработваме Вашите лични данни, за да прилагаме или спазваме правата, предоставени съгласно приложимото законодателство (като например предявяване на правни претенции или защита срещу тях). Можем също така да използваме Вашите лични данни, за да изпълняваме задълженията си съгласно приложимото законодателство. 
Събираме следните категории лични данни: 
1. Данни за контакт: В зависимост от канала, който използвате, ще използваме данните Ви за контакт, за да отговорим на въпроса Ви или да се свържем с Вас в отговор на Ваше запитване. За тази цел използваме следната информация: Име, фамилия, телефонен номер и имейл адрес.  
2. Данни за контакт: Обработваме лични данни в контекста на предоставянето на нашите услуги и управлението на клиентите. За тази цел използваме същите данни като тези за изготвяне на оферта.  
3. Бюлетин: Ако се абонирате за нашия бюлетин, ще бъдете помолени да предоставите имейл адреса си. Това е информация, предоставена пряко от Вас. 
4. Данни за контакт: Ако подадете запитване за оферта, ще бъдете помолени да предоставите следната информация: собствено име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес и лични данни, които въвеждате сами в полето за свободен текст (моля, не въвеждайте чувствителна информация, като например здравна информация, информация относно наказателни присъди или номера на банкови сметки). Това е информация, предоставена пряко от Вас. 
5. Информация за използването: Обработваме лични данни във връзка с използването на нашия уебсайт от Ваша страна: IP адрес, идентификатор и тип на устройство, източник на препращане, езикови настройки, вид браузър, операционна система, географско местоположение, продължителност на посещението, посетена страница или информация относно времето, честотата и модела на поведение на посещението Ви. Тази информация може да бъде обобщена и ни помага да събираме полезни данни за използването на уебсайта. Когато съответната информация за използването е анонимизирана (и следователно не може да бъде проследена до Вас като физическо лице), същата информация е извън обхвата на настоящата Политика за поверителност. Тази информация се събира автоматично от „бисквитките“. Можете да намерите повече подробности по този въпрос в нашата Политика за използване на „бисквитки“.  
Правните основания за използването на Вашите лични данни са: 
a) Договорно основание, чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД: обработването е необходимо за изпълнението на договореностите съгласно сключен договор или подготовката преди сключването на договор. Това правно основание се използва за изготвяне на оферта и за отговор на Вашите въпроси, които получаваме чрез нашите канали за контакт.  
b) Съгласие, чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Получили сме необходимото недвусмислено и изрично съгласие. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Това няма да повлияе на законосъобразността на обработването, извършено преди да оттеглите съгласието си. Това правно основание се използва за изпращане на нашите бюлетини.  
c) Легитимен интерес, чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД: обработването е необходимо за защита на легитимни интереси, т.е. за поддръжка на нашия уебсайт и подобряване на удобството за използване от потребителя. 

Ако правното основание за обработването на личните Ви данни е Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Това няма да повлияе на законосъобразността на обработването, извършено преди да оттеглите съгласието си. 

Ако правното основание за обработването е нашият легитимен интерес, имате право да възразите срещу обработването на данните, както е обяснено в чл. 4 от настоящата Политика за поверителност. 
Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите, посочени в чл. 2.2. 

3. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗТРИВАНЕ
Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани по-дълго от необходимото за постигане на целите, за които са били събрани.  
· Ако използвате формуляра за контакт на нашия уебсайт, Вашите лични данни ще се съхраняват за срок до 3 години, считано от последния контакт; 
· Данните за управление на нашата клиентска база данни се съхраняват за срок до 7 години след приключване на договора или 3 години, ако не е сключен договор; 
· Данните, обработвани въз основа на Вашето съгласие, се обработват, докато не оттеглите своето съгласие.  
· Личните данни, които се обработват с цел поддръжка на уебсайта и подобряване на потребителското изживяване на уебсайта, се съхраняват в съответствие със сроковете за съхранение, които можете да намерите в нашата Политика за използване на „бисквитки“; 
· Също така имаме право да съхраняваме Вашите лични данни, ако това е необходимо, за да спазваме правните си задължения, да предявяваме правна претенция или да се защитаваме срещу такава претенция, или да предоставяме доказателства. 

Възможно е счетоводните данни да оправдават по-дълъг срок на съхранение съгласно съответните правни разпоредби. Други данни, които може да са необходими за ефективното обслужване след предоставяне на услугата или за бъдещо обслужване, по възможност се съхраняват анонимно, така че да не могат да бъдат проследени до физически лица, които могат да бъдат идентифицирани. 

Ако оттеглите съгласието си или ако възразите срещу обработването на личните Ви данни и това възражение бъде уважено, ние ще изтрием Вашите лични данни. Въпреки това ще запазим личните данни, необходими за зачитане на Вашите предпочитания в бъдеще. 
Когато съхранението на личните данни повече не е необходимо, ние ще ги унищожим или изтрием по безопасен начин, или ще ги предоставим на Ваше разположение. 

4. ВАШИТЕ ПРАВА КАТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 
В този раздел се извършва преглед на най-важните Ви права съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни. Опитахме се да ги обобщим по ясен и разбираем начин.  

Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, изпратете ни писмено искане в съответствие с чл. 1 от настоящата Политика за поверителност. Ще се опитаме да отговорим на искането Ви без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец след получаването му. Ще Ви информираме, ако не сме в състояние да отговорим в едномесечен срок и желаем удължаване на този срок или ако не възнамеряваме да изпълним искането Ви.  

Право на достъп  
Ако обработваме Ваши лични данни, имате право на достъп до тези данни, както и до определена допълнителна информация, както е описано в настоящата Политика за поверителност. 
Имате право да получите от нас копие от Вашите лични данни, с които разполагаме, при условие че това не засяга по неблагоприятен начин правата и свободите на трети лица. Първото копие ще Ви бъде предоставено безплатно, като си запазваме правото да начислим разумна такса, ако поискате няколко копия. 

Право на коригиране 
Ако личните данни, с които разполагаме за Вас, са неточни или непълни, имате право да поискате да коригираме тази информация или да поискате да я допълним, като вземем предвид целите на обработването.  

Право на изтриване / право „да бъдеш забравен“ 
Ако е приложимо едно от следните условия, имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне: 
· Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин; 
·Оттегляте съгласието, на което се основава обработването, и няма друго правно основание за обработването на личните Ви данни; 
· Личните Ви данни са били обработени незаконосъобразно; 
· Изтриването на Вашите лични данни е необходимо, за да се спази законодателството на ЕС или на Белгия; 

Има някои изключения, когато правото на изтриване не се прилага. Тези изключения обхващат случаите, в които обработването е необходимо:   
· За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
· По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 
· За целите на архивирането в обществен интерес или за статистически цели; 
· За спазване на правно задължение; или 
· За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.  

Право на ограничаване на обработването 
Имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни (което означава, че само ние можем да съхраняваме личните данни и че можем да ги използваме само за ограничени цели), ако е налице една от следните ситуации:  
· Оспорвате точността на личните данни в срок, който ни позволява да проверим точността на тези данни;  
· Обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; 
·Повече не се нуждаем от личните Ви данни за целите на обработването, но са Ви необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или 
· Възразили сте срещу обработването и очаквате отговор на въпроса дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите интереси.  

В допълнение към правото ни да съхраняваме Вашите лични данни можем да продължим да ги обработваме, но само:  
· С Ваше разрешение;  
· За установяване, упражняване или защита на правни претенции;  
· За защита на правата на друго физическо или юридическо лице; или  
· По причини от обществен интерес.  
Ще бъдете информирани, преди да отменим ограничението върху обработването на личните Ви данни. 

Право на прехвърляне на личните Ви данни / преносимост на данните 
Ако обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие и обработването се извършва с автоматични средства, имате право да получите Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това право обаче не се прилага, когато влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.  
Имате също така право личните Ви данни да бъдат прехвърлени пряко от нас на друг администратор, когато това е технически осъществимо. 

Право на възражение 
Имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на личните Ви данни, но само доколкото правното основание за обработването е, че същото е необходимо за: 
· Изпълнение на задача от обществен интерес или за упражняване на предоставените ни официални правомощия; 
·Защита на нашите законни интереси или тези на трета страна.  
· Ако възразите срещу обработването на личните Ви данни, ние няма да обработваме повече тези данни, освен ако не докажем, че съществуват доказуеми законни интереси за обработването, които имат преимущество пред Вашите интереси или основни права и свободи.  
·Когато Вашите лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, Вие имате право безплатно и по всяко време да направите възражение срещу такова обработване, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг, независимо дали става въпрос за първоначално или по-нататъшно обработване. Ако направите такова възражение, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни за тази цел.  

Право на подаване на жалба до надзорен орган  
Ако считате, че извършваното от нас обработване на личните Ви данни нарушава законодателството за защита на данните, имате право да подадете жалба до надзорен орган, отговарящ за защитата на данните. Можете да направите това в държавата-членка на ЕС на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение. 

5. ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ 
Ако сте наш клиент, може да предаваме Вашите лични данни на доставчици, с които сме сключили договори, за да Ви предоставяме услуги. Ако сте наш доставчик, може да предаваме Вашите лични данни на нашите клиенти, за да могат да се свързват с Вас. 

Може да предаваме Вашите лични данни на нашите евентуални правоприемници и на свързани дружества, като например дъщерни дружества, за същите цели, посочени в настоящата Политика за поверителност. Работим с трети страни или ангажираме подизпълнители по отношение на някои аспекти на нашите продукти и услуги. Вашите данни се предават единствено за същите цели, за които самото дружество Фризомат използва данните. Гарантираме, че тези трети страни управляват Вашите данни по сигурен и уважителен начин, както правим самите ние. 
Възможно е предоставянето на достъп до Вашите данни да е необходимо за правни цели. В такива случаи ще бъдем принудени да се съобразим с това. Може също така да предаваме Вашите лични данни, ако това е необходимо за защита на жизненоважните интереси на друго физическо лице. 
Не предаваме лични данни на трети страни. Същевременно нашият уебсайт използва приставки за социални медии, които Ви позволяват да се свързвате с нашите канали в социалните медии или които Ви позволяват да споделяте съдържание във Вашите канали в социалните медии. Тези канали в социалните медии са: Facebook, LinkedIn, YouTube и WhatsApp. Ако кликнете върху такава връзка, горепосочените партньори от социалните медии могат да събират лични данни, например данни, свързани с Вашия профил.  
Ние не носим отговорност за това как тези партньори от социалните медии използват Вашите лични данни. В такива случаи те действат в качеството си на администратор на данни. За Ваша информация по-долу са изброени съответните връзки (които могат да бъдат актуализирани периодично):  
(a) Facebook: http://facebook.com/about/privacy;
(b) LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
(c) YouTube: https://policies.google.com/privacy
(d) WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy/?lang=en

6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  
Опитваме се да ограничаваме прехвърлянето и обработването на лични данни до държави от Европейското икономическо пространство или държави, които гарантират адекватно ниво на защита, еквивалентно на нивото, гарантирано от ОРЗД и настоящата Политика за поверителност. В случай на обработване извън границите на Европейското икономическо пространство ще Ви предоставим допълнителни разяснения при писмено искане. 

7. „Бисквитки“ 
Нашият уебсайт използва „бисквитки“. За повече информация, моля, вижте нашата Политика за използване на „бисквитки“. 

8. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
Запазваме си правото да изменяме периодично настоящата Политика за поверителност. Можете да намерите актуалната версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт.