REGULAMIN 

Użytkowanie tej strony internetowej („Strona internetowa”) podlega opisanym poniżej warunkom użytkowania („Regulamin”). Korzystanie ze Strony internetowej oznacza znajomość i akceptację Regulaminu. Ilekroć mowa jest o „Frisomat”, rozumie się przez to firmę Frisomat N.V., jej oddziały, udziałowców, członków zarządu, dyrektorów, współpracowników, pracowników i przedstawicieli.  
 
Informacje 
Informacje na Stronie internetowej („Treści”) są przeznaczone dla klientów Frisomat z całego świata, jednak mogą nie mieć zastosowania w niektórych krajach. Choć dołożono wszelkich starań, by Strona internetowa była starannie przygotowana, nie można wykluczyć, że niektóre Treści są przestarzałe, niepełne lub w inny sposób nieprawidłowe. W związku z tym Frisomat nie udziela żadnej gwarancji – wyraźnej ani dorozumianej – odnośnie kompletności i dokładności Treści ani jej przydatności do danego celu.  
Frisomat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek na Strony internetowej wedle własnego uznania, bez uprzedzenia. W celu uzyskania aktualnych specyfikacji produktów w danym kraju należy skontaktować się ze swoim lokalnym oddziałem Frisomat. 
 
Odpowiedzialność 
Frisomat nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z pośredniego lub bezpośredniego korzystania ze Strony internetowej lub zaufania do Treści, nawet jeśli (wcześniej) udzielono porady lub ją otrzymano, że do takiej straty lub szkody może dojść. Korzystanie ze Strony internetowej, Treści lub stron powiązanych ze Stroną internetową odbywa się zatem wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. 
Frisomat nie ponosi odpowiedzialności za żadne wirusy, które mogą być obecne na Stronie internetowej, pomimo podejmowania wszystkich możliwych kroków, by ich uniknąć.  
 
Zwolnienie z odpowiedzialności 
Użytkownik niniejszym zgadza się zabezpieczyć Frisomat N.V. przed wszelkimi stratami, wydatkami, kosztami lub szkodami (w tym akceptowalnymi opłatami prawnymi, honorariami ekspertów i innymi akceptowalnymi kosztami postępowania prawnego) ponoszonymi przez Frisomat N.V.: a) wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z b) poniesionymi bezpośrednio lub pośrednio w wyniku lub c) związanymi w jakikolwiek sposób z jakimkolwiek roszczeniem, żądaniem lub działaniem opartym na korzystaniu lub w związku ze Stroną internetową, Treściami lub naruszeniem Regulaminu. 
 
Prawa własności intelektualnej 
Niektóre Treści są chronione prawami autorskimi. Żadne prawa własności intelektualnej związane ze Stroną internetową i/lub Treściami nie są przenoszone na użytkownika. 
 
Łącza do innych stron internetowych 
Strona internetowa zawiera łącza do innych stron internetowych. Zamieszczenie łączy do innych stron internetowych nie oznacza samo w sobie żadnego zaangażowania, partnerstwa ani związku z tymi stronami internetowymi lub ich zawartością, ani żadnego poparcia dla tych stron internetowych lub ich zawartości. Frisomat N.V. nie gwarantuje kompletności ani dokładności tych treści, ani też dostępności tych stron internetowych. Jeśli chcesz utworzyć łącza ze swojej strony internetowej do tej Strony internetowej, najpierw skontaktuj się z nami. 
 
Pytania? 
Jeśli masz pytania dotyczące naszego Regulaminu, Polityki prywatności lub Polityki dotyczącej plików cookie, chętnie na nie odpowiemy. Zachęcamy do kontaktu pocztą elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie korzystając z poniższych danych kontaktowych. 
 
Nasze dane kontaktowe: 
Frisomat Sp. z o.o.
Grzędy, Al. Krakowska 61, 05-555 Tarczyn 
Polska
+48 22 736 29 00
[email protected]