Adatvédelmi tájékoztató

1. KIK VAGYUNK
A „mi”, „minket” vagy „miénk” a Frisomat Kft.-re utal, amelynek székhelye a 8600 Siófok, Csárdaréti út 5, cégjegyzékszáma: 14-09-002410. A weboldalunk használata során gyűjtött személyes adatok vonatkozásában saját magunkat tekintjük adatkezelőnek. 

A jelen adatvédelmi irányelvek kizárólag arra szolgálnak, hogy tájékoztassák Önt a személyes adatoknak a Weboldalunkkal összefüggésben történő feldolgozásáról. A személyes adatoknak a szolgáltatásainkkal összefüggésben történő feldolgozásával kapcsolatban az erre vonatkozó meglévő megállapodásokra vagy szerződés(ek)re hivatkozunk.

Az Ön adatainak védelme rendkívül fontos számunkra. A jelen Adatvédelmi szabályzatot azért dolgoztuk ki, hogy bővebb tájékoztatást nyújtsunk Önnek a velünk megosztott személyes adatok gyűjtéséről, közléséről, továbbításáról és felhasználásáról („feldolgozás”), valamint, hogy bővebb tájékoztatást nyújtsunk Önnek a jogaira vonatkozóan. Ezért kérjük, olvassa el a jelen Adatvédelmi irányelveket.

A jelen Adatvédelmi irányelvekkel, vagy személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz esetén, vagy a 4. cikkel összhangban lévő kérelem benyújtása esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő módok valamelyikén:

(a) E-mailben: [email protected]
(b) Postai úton: H-8600 Siófok, Csárdaréti út 5.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi frissítése 2023. augusztus 1-én történt.

2. HOGYAN HASZNÁLJUK ÉS GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT
Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Az azonosítható olyan azonosítókra utal (név, azonosító szám, helymeghatározási adatok stb.), amelyek közvetlenül vagy közvetve felhasználhatók egy természetes személy azonosítására.

Az általunk gyűjtött személyes adatokat a következő célokból gyűjtjük:

(a) Ha a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot használja, személyes adatait arra használjuk fel, hogy e-mailben, WhatsApp-on vagy telefonon keresztül válaszoljunk a kérésére.
(b) Az adatait ügyféladatbázisunk kezeléséhez dolgozzuk fel.
(c) Ha feliratkozik hírlevelünkre, e-mail címét hírleveleink küldésére használjuk.
(d) Ha ajánlatot kér, az elérhetőségi adatait az ajánlat kiállításához és az Önnel való kapcsolatfelvételhez használjuk fel.
(e) Személyes adatait a weboldal támogatása és a felhasználói élmény javítása céljából dolgozzuk fel. Ez a cél kiterjed a weboldalunk biztonságának, elérhetőségének, (teljesítményének), képességének és egészségének ellenőrzésére.
(f) Személyes adatait szükség esetén a vonatkozó jogszabályok által biztosított jogok érvényesítése vagy betartása (például jogi igények érvényesítése vagy azokkal szembeni védekezés) céljából dolgozzuk fel. Személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeink teljesítéséhez is felhasználhatjuk.

A személyes adatok következő kategóriáit gyűjtjük:

1. Elérhetőségi adatok: Az Ön által használt csatornától függően az elérhetőségi adatait arra használjuk fel, hogy válaszoljunk a kérdésére, vagy hogy kapcsolatba lépjünk Önnel az Ön erre vonatkozó kérésére. Ehhez a következő adatokat használjuk fel: Keresztnév, vezetéknév, telefonszám és e-mail cím.

2. Elérhetőségi adatok: A személyes adatokat szolgáltatásaink nyújtása és az ügyfélkezelés keretében dolgozunk fel. Ehhez az ajánlat készítéséhez felhasznált adatokat használjuk fel.

3. Hírlevél: Ha feliratkozik hírlevelünkre, arra kérjük, hogy adja meg e-mail címét. Ezt az információt közvetlenül Ön adja meg.

4. Elérhetőségi adatok: Ajánlat kérése esetén kérjük, adja meg a következő adatokat: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, cím és a szabad szöveges mezőben saját maga által megadott személyes adatok (kérjük, ne adjon meg érzékeny adatokat – pl. egészségügyi adatok, büntetőítéletekre vonatkozó információk vagy bankszámlaszám). Ezt az információt közvetlenül Ön adja meg.

5. Használatra vonatkozó információk: A weboldalunk Ön általi használatára vonatkozó személyes adatokat kezeljük:IP-cím, eszközazonosító és -típus, hivatkozási forrás, nyelvi beállítások, böngésző típusa, operációs rendszer, földrajzi elhelyezkedés, látogatás időtartama, meglátogatott oldal, vagy az Ön látogatásának időzítésére, gyakoriságára és mintázatára vonatkozó információk.Ezek az információk összesíthetők, és segítenek nekünk a weboldal használatára vonatkozó hasznos adatokat gyűjtésében.Ahol az ilyen használati információk anonimizáltak (és ezért nem vezethetők vissza Önhöz, mint természetes személyhez), ott ezekre az információkra nem vonatkoznak a jelen Adatvédelmi irányelvek. Ezeket az információkat a sütik automatikusan gyűjtik. Az erre vonatkozó részletekért tekintse meg a sütikezelési szabályzatunkat.

Az Ön személyes adatai felhasználásának jogalapjai a következők:

a) Szerződéses alap, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja: az adatkezelés a szerződésben foglalt megállapodások teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez szükséges. Ezen jogalapot az ajánlat elkészítéséhez és a kapcsolattartási csatornáinkon keresztül beérkező kérdései megválaszolásához használjuk.

b) Hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A jelen egyértelmű és kifejezett hozzájárulást megkaptuk. Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt történt adatkezelés jogszerűségét. Ezt a jogalapot hírleveleink kiküldéséhez használjuk.

c) Jogos érdek, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés jogos érdekek védelmében szükséges, azaz weboldalunk támogatása és a felhasználóbarát kialakítás javítása érdekében.
Ha az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt történt adatkezelés jogszerűségét.

Ha a feldolgozás jogalapja a jogos érdekünk, akkor joga van tiltakozni a feldolgozás ellen, a jelen Adatvédelmi szabályzat 4. cikkében leírtak szerint.

Személyes adatait kizárólag a 2.2. cikkben meghatározott célokra használjuk fel.

3. SZEMÉLYES ADATAINAK TÁROLÁSA ÉS TORAGE OF YOUR PERSONAL DATA AND ERASURE
Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, ameddig azokra az adatgyűjtés céljainak eléréséhez szükséges.

· Ha a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot használja, személyes adatait az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3 évig tároljuk;
· Az ügyféladatbázisunk kezeléséhez szükséges adatokat a szerződés lejártát követő 7 évig, vagy az szerződéskötés elmaradása esetén 3 évig tároljuk;
· Az Ön hozzájárulása alapján feldolgozott adatokat a hozzájárulása visszavonásáig dolgozzuk fel.
· A weboldal támogatása és a weboldalon való felhasználói élmény javítása céljából feldolgozott személyes adatokat a megőrzési időszakoknak megfelelően tároljuk; ezek ismertetését a sütikezelési szabályzatunkban tekintheti meg;
· Jogosultak vagyunk továbbá megőrizni a személyes adatait, ha ez szükséges jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, jogi követelés benyújtásához vagy az ilyen követeléssel szembeni védekezéshez, illetve bizonyítékok benyújtásához.

Lehetséges, hogy a számviteli adatok hosszabb megőrzési időt indokolnak a vonatkozó jogi rendelkezéseknek megfelelően. Azon egyéb adatokat, amelyek a hatékony utólagos vagy jövőbeli szolgáltatáshoz szükségesek lehetnek, lehetőség szerint anonim módon tároljuk, hogy ne legyenek visszavezethetők azonosítható személyekre.

Ha Ön visszavonja hozzájárulását, vagy ha tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen, és a tiltakozásának helyt adunk, személyes adatait töröljük. A preferenciái jövőbeni tiszteletben tartásához szükséges személyes adatokat azonban megőrizzük.
Ha a személyes adatok megőrzésére már nincs szükség, biztonságosan megsemmisítjük vagy töröljük; vagy az Ön rendelkezésére bocsátjuk azokat.

4. AZ ÖN SZEMÉLYES JOGAI
A jelen cikk az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerinti legfontosabb jogai áttekintését tartalmazza. Megpróbáltuk ezeket az Ön számára érthetően és olvasmányosan összefoglalni.

Ha ezen jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, küldjön nekünk írásbeli kérelmet a jelen adatvédelmi szabályzat 1. cikkének megfelelően. Igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszolni a kérésére. Ha nem tudunk válaszolni ezen egy hónapos határidőn belül, és meg kívánjuk hosszabbítani az időszakot, vagy ha nem kívánunk eleget tenni az Ön kérésének, erről tájékoztatjuk Önt.

Hozzáféréshez való jog                                                       
Ha az Ön személyes adatait kezeljük, joga van hozzáférni ezekhez az adatokhoz, valamint bizonyos további információkhoz a jelen Adatvédelmi irányelvekben leírtak szerint.

Joga van arra, hogy megkapja tőlünk a birtokunkban lévő személyes adatainak másolatát, feltéve, hogy ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát. Az első példányt ingyenesen juttatjuk el Önnek, de több példány igénylése esetén fenntartjuk a jogot, hogy észszerű díjat számítsunk fel.

Helyesbítéshez való jog
Ha az Önről birtokunkban lévő személyes adatok helytelenek vagy hiányosak, joga van kérni ezen adatok helyesbítését, vagy kérheti azok kiegészítését, figyelembe véve az adatkezelés céljait.

Törléshez való jog/elfeledtetéshez való jog
Ha a következők valamelyike érvényesül, joga van a személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül való törléséhez:

· A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték;
· Ön visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és nincs más jogalapja személyes adatai feldolgozásának;
· Személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt;
· Személyes adatainak törlése az uniós vagy belga jognak való megfeleléshez szükséges;

A törléshez való jog alól vannak bizonyos kivételek. E kivételek közé tartoznak azok az esetek, amikor a feldolgozás szükséges:  
· A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása;
· Közérdekből a közegészségügy területén;
· Közérdekű archiválási célból vagy statisztikai célból;
· Jogi kötelezettség teljesítéséhez; vagy
· Jogi igény benyújtásához, érvényesítéséhez vagy alátámasztásához.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak feldolgozását korlátozza (ami azt jelenti, hogy a személyes adatokat csak mi tárolhatjuk, és csak korlátozott célokra használhatjuk fel), ha fennáll a következő helyzetek valamelyike:

· Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás olyan időtartamra kérhető, amely lehetővé teszi számunkra az adatok pontosságának ellenőrzését;
· A feldolgozás jogellenes, de Ön ellenzi személyes adatainak törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
· Már nincs szükségünk személyes adataira az adatkezelés céljából, de Önnek szüksége van rájuk jogi igény benyújtásához, érvényesítéséhez vagy alátámasztásához; vagy
· Ön kifogásolta az adatkezelést, miközben arra vártuk a választ, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Önével szemben.

A személyes adatai tárolására vonatkozó jogunk mellett továbbra is feldolgozhatjuk azokat, de kizárólag:
· Az Ön engedélyével;
· Jogi igény benyújtása, gyakorlása vagy védelme érdekében;
· Egyéb természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy
· Közérdekű okokból.
Személyes adatainak feldolgozására vonatkozó korlátozás feloldása előtt tájékoztatni fogjuk Önt.

Személyes adatainak továbbításához való jog/adathordozhatóság
Ha személyes adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul, és a feldolgozás automatizált módon történik, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Ez a jog azonban nem érvényesül, amennyiben ez mások jogait és szabadságát érintené.

Önnek joga van ahhoz is, hogy személyes adatait közvetlenül továbbítsuk egy másik vállalatnak, ha ez technikailag lehetséges.

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen az Ön konkrét helyzetével kapcsolatos okokból, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben az adatkezelés jogalapja az, hogy az a következőkhöz szükséges:
· Közérdekű feladat végrehajtása vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása;
· Jogos érdekeink vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelme.
· Ha Ön tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen, a továbbiakban nem kezeljük ezeket az adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy a feldolgozáshoz bizonyíthatóan olyan jogos érdekek fűződnek, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.
· Ha az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzuk fel, függetlenül attól, hogy ez az eredeti vagy további feldolgozás, Ön jogosult arra, hogy bármikor és ingyenesen tiltakozzon a feldolgozás ellen, a profilalkotás eseteit is beleértve, amennyiben azok a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódnak. Ha ilyen jellegű tiltakozást nyújt be, leállítjuk az Ön személyes adatainak ilyen célú feldolgozását.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Ha úgy véli, hogy személyes adatai általunk végzett feldolgozása sérti az adatvédelmi jogszabályokat, joga van panaszt tenni az adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál. Ezt a szokásos tartózkodási helye szerinti uniós tagállamban, a munkavégzés helye szerinti tagállamban vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban teheti meg. Magyarországon panaszát az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH) nyújthatja be az alábbi elérhetőségeken:

NAIH elérhetőségek:
E-mail: [email protected]
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Weboldal: http://naih.hu


5. SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK FÉLNEK TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA
Ha Ön a mi ügyfelünk, személyes adatait továbbíthatjuk olyan beszállítóknak, amelyekkel szerződésben állunk, hogy Önnek szolgáltatásokat nyújthassunk. Ha Ön a mi beszállítónk, személyes adatait továbbíthatjuk ügyfeleinknek, hogy azok felvehessék Önnel a kapcsolatot.

Személyes adatait továbbíthatjuk esetleges jogutódainknak és kapcsolt vállalkozásainknak, például leányvállalatoknak és testvérvállalatoknak a jelen Adatvédelmi irányelvekben meghatározott célokból. Termékeink és szolgáltatásaink egyes vonatkozásaiban harmadik felekkel dolgozunk együtt, vagy alvállalkozókat bízunk meg. Az Ön adatait kizárólag a Frisomat által használt célokkal megegyező célokra továbbítjuk. Biztosítjuk, hogy ezen harmadik felek az Ön adatait ugyanolyan biztonságosan és tisztelettel kezelik, mint mi magunk.

Előfordulhat, hogy az adataihoz való hozzáférés biztosítása jogi okokból szükséges. Ilyen esetekben kötelesek leszünk ennek megfelelni. Személyes adatait akkor is továbbíthatjuk, ha ez egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges.

Harmadik félnek nem adunk át személyes adatokat. Weboldalunk azonban olyan közösségi média beépülő modulokat használ, amelyek lehetővé teszik a közösségi média csatornáinkra való hivatkozást, vagy amelyek lehetővé teszik tartalmak közösségi média csatornáin való megosztását. Ezek a közösségi médiacsatornák a következők (Facebook, LinkedIn, YouTube és WhatsApp). Ha Ön ilyen hivatkozásra kattint, a fent említett közösségi médiapartnerek személyes adatokat gyűjthetnek – például az Ön profiljára vonatkozó adatokat.

Nem vagyunk felelősek azért, hogy ezek a közösségi médiapartnerek hogyan használják fel az Ön személyes adatait. Ilyen esetekben ők járnak el adatkezelőként. Tájékoztatásul az alábbiakban felsoroljuk a vonatkozó hivatkozásokat (bár ezek időről időre változhatnak):

(a) Facebook: http://facebook.com/about/privacy;
(b) LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
(c) YouTube: https://policies.google.com/privacy
(d) WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy/?lang=en

6. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
A személyes adatok továbbítását és feldolgozását az Európai Gazdasági Térségen belüli országokra vagy olyan országokra próbáljuk korlátozni, amelyek a GDPR és a jelen Adatvédelmi irányelvek által garantált védelmi szintnek megfelelő szintű védelmet garantálnak. Az Európai Gazdasági Térség határain kívül történő adatkezelés esetén írásbeli kérésre további felvilágosítást nyújtunk Önnek.

7. SÜTIK
Weboldalunk sütiket használ. További információkért kérjük, olvassa el a sütikezelési szabályzatot.

8. AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK MÓDOSÍTÁSAI
Időről időre változtatásokat eszközölhetünk a jelen Adatvédelmi irányelvekben. Az Adatvédelmi irányelvek legfrissebb változata mindig megtekinthető a weboldalon.