ALGEMENE VOORWAARDEN

Het gebruik van deze website (de ‘Website’) is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’). Het gebruik van de Website impliceert de kennis en de aanvaarding van de Voorwaarden. Telkens er wordt verwezen naar ‘Frisomat’, wordt dit geacht betrekking te hebben op Frisomat N.V., zijn filialen, aandeelhouders, functionarissen, directeurs, medewerkers, werknemers en vertegenwoordigers. 
 
Informatie
De informatie op de Website (de ‘Inhoud’) is bedoeld voor klanten van Frisomat wereldwijd, maar kan in sommige landen niet van toepassing zijn. Hoewel de grootste inspanningen zijn geleverd om de Website met de nodige zorg op te stellen, kan niet worden uitgesloten dat bepaalde Inhoud achterhaald, onvolledig of op een andere manier incorrect is. Naar aanleiding hiervan kan Frisomat geen – expliciete of impliciete – waarborg geven met betrekking tot de volledigheid en nauwkeurigheid van de Inhoud of de geschiktheid ervan voor een specifiek doeleinde.
Frisomat behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving veranderingen en verbeteringen aan te brengen aan de Website. Voor de actuele productspecificaties in je land, gelieve je Frisomat-filiaal te contacteren.
 
Aansprakelijkheid
Frisomat is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortkomt uit of het resultaat is van direct of indirect gebruik van de Website of vertrouwen in de Inhoud, zelfs als (eerder) advies is verstrekt of ontvangen dat een dergelijk verlies of dergelijke schade kan plaatsvinden. Het gebruik van de Website, de Inhoud of van websites die gelinkt zijn aan de Website gebeurt dan ook volledig op eigen risico.
Frisomat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele virussen, die ondanks alle mogelijke maatregelen om dit te vermijden, voorkomen op de Website.
 
Vrijstelling
Je stemt er hierbij mee in om Frisomat N.V. vrij te stellen en te vrijwaren voor verlies, uitgaven, kosten of schade (met inbegrip van aanvaardbare juridische kosten, deskundigenkosten en andere aanvaardbare proceskosten) geleden of opgelopen door Frisomat N.V.: a) die direct of indirect voortkomen uit; b) die direct of indirect zijn opgelopen als een resultaat van; of c) die op eender welke manier betrekking hebben op eender welke claim, eis of actie op basis van je gebruik of in samenhang met de Website of Inhoud of je schending van de Voorwaarden.
 
Intellectuele-eigendomsrechten
Bepaalde Inhoud valt onder copyrightbescherming. Er worden geen intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Website en/of de Inhoud aan je overgemaakt.
 
Links naar andere websites
De Website bevat links naar andere websites. De integratie van links naar andere websites impliceert op zich geen enkel(e) betrekking, partnerschap, relatie of goedkeuring van die websites of hun inhoud. Frisomat N.V. waarborgt noch de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud, noch de beschikbaarheid van die websites. Indien je links van je website naar deze Website wenst te creëren, neem dan vooraf contact op.
 
Vragen?
Als je vragen hebt over ons Algemene Voorwaarden, Privacybeleid of Cookiebeleid staan we altijd klaar om een passend antwoord te bieden. Je kunt ons per e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken via onderstaande contactgegevens.
 
Onze contactgegevens:
Frisomat Hoofdkantoor N.V.
Stokerijstraat 79
2110 Wijnegem
België
+32 3 353 33 99
[email protected]